ISO (angl. International Organization for Standartization) – tarptautinės standartizacijos organizacijos vadybos sistemos modeliai pagrįsti 8 kokybės vadybos principais:

 1. Organizacija, orientuota į klientą

 2. Lyderystė

 3. Darbuotojų įtraukimas

 4. Proceso principas

 5. Sistema pagrįstos vadybos metodas

 6. Nuolatinis gerinimas

 7. Sprendimų priėmimas remiantis faktais

 8. Abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais

UAB „Sistemų registras“ teikia žemiau išvardintų ir kitų vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas pagal ISO standartus:

ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos

 • Tai bazinis kokybės vadybos sistemos standartas, kuriame išdėstyti tarptautiniu mastu pripažįstami kokybės valdymo reikalavimai. Organizacijos siekiančios didesnio darbo našumo, tikslesnio procesų valdymo, aiškesnio atsakomybių pasiskirstymo, norinčios nuolat tobulinti savo veiklą, siekiančios užtikrinti organizacijos veiklos atsekamumo kelią, dažniausiai renkasi savo veikloje vadovautis standarto ISO 9001 principais. Siekti sertifikuoti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 9001 reikalavimus, gali visos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, dydžio ar vykdomos veiklos. Organizacijos atitiktis standarto ISO 9001 reikalavimams rodo, kad teikiamų paslaugų kokybė organizacijai yra prioritetas.

ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos

 • Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas, kuriame išdėstyti baziniai reikalavimai organizacijoms, siekiančioms tvariai organizuoti savo verslą. Standartas ISO 14001 apima organizacijos veiklos poveikio aplinkai identifikavimo, poveikio aplinkai vertinimo bei organizacijos poveikio aplinkai valdymo priemonių nustatymo bei veiksmingumo vertinimo reikalavimus. Europai renkantis žaliąjį kursą, visuomenei ir valstybei keliant vis aukštesnius reikalavimus aplinkos apsaugai, taršos prevencijai, racionaliam ir atsakingam energetinių ir gamtinių išteklių vartojimui, standarto ISO 14001 reikalavimų įgyvendinimas gali būti ir pirminė priemonė, siekiant identifikuoti organizacijos poveikį aplinkai, ir tęstinė priemonė, siekiant valdyti jos veiklos daromą poveikį aplinkai. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministras įsakymu, kaip vieną iš kriterijų vykdant žaliuosius pirkimus, yra patvirtinęs organizacijų atitiktį standarto ISO 14001 reikalavimams. Siekti sertifikuoti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 14001 reikalavimus, gali visos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, dydžio ar vykdomos veiklos. Organizacijos atitiktis standarto ISO 14001 reikalavimams rodo jos atsakingą ir tvarų požiūrį į aplinką ir "žalieji pirkimai" tampa dar viena galimybe.

ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti standarto ISO 45001 reikalavimus rodo, kad organizacijoje sistemiškai sprendžiami darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai, identifikuoti ir valdomi darbo vietose kylantys pavojai bei įgyvendinamos nelaimingų atsitikimų ir incidentų prevencinės priemonės. Visa tai sukuria darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Siekti sertifikuoti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 45001 reikalavimus, gali visos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, dydžio ar vykdomos veiklos. Organizacijos atitiktis standarto ISO 45001 reikalavimams rodo, kad darbuotojų bei kitų asmenų, veikiančių organizacijos aplinkoje, sauga ir sveikata, yra prioritetas.

ISO 27001 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos

 • Šiame tarptautiniame standarte išdėstyti reikalavimai yra bendri ir gali būti taikomi visoms organizacijoms, nepriklausomai nuo jų tipo, dydžio ar veiklos pobūdžio. Šios sistemos sertifikavimas rodo atsakingą organizacijos požiūrį į jos klientų duomenų valdymą ir jų konfidencialumo bei saugumo užtikrinimą.

ISO 20000 Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas

 • Tai informacinių technologijų paslaugų valdymo standartas. IT technologijų taikymas įvairiuose verslo sektoriuose vis labiau plečiasi, todėl tinkamas ir patikimas informacinių technologijų paslaugų valdymas tampa neatskiriama verslo sėkmės dalimi. Standarte pateikiami reikalavimai, kuriuos organizacijos turi įgyvendinti siekdamos nuosekliai valdyti tiek vidines, tiek išorines IT paslaugas. Standarto reikalavimai apima paslaugų planavimą, tobulinimą, teikimą, gerinimą, siekiant atitikti reikalavimus keliamus paslaugai. Standarte nurodyti reikalavimai yra bendro pobūdžio ir yra skirti taikyti visoms organizacijoms, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, dydžio ar teikiamų paslaugų pobūdžio.

ISO 50001 Energijos naudojimo vadybos sistemos

 • Ši vadybos sistema skirta organizacijoms siekiančioms racionaliai ir veiksmingai valdyti energetinių išteklių naudojimą ir su tuo susijusias sąnaudas, ieškančioms alternatyvių energijos šaltinių ar perteklinės energijos efektyvaus panaudojimo galimybių. Siekti sertifikuoti energijos naudojimo vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 50001 reikalavimus, gali visos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, dydžio ar vykdomos veiklos.

ISO 17100 Vertimo paslaugos

 • Šis standartas skirtas vertimų paslaugas teikiančioms įmonėms, siekiančioms įrodyti, kad jų teikiamos vertimų paslaugos atitinka tarptautinių vertinimo paslaugų standarto reikalavimus.

ISO 37001 Antikorupcinės vadybos sistemos

 • Ši vadybos sistema skirta organizacijoms palaikančioms ir skatinančioms skaidraus bendradarbiavimo principus, siekiančioms sukurti, įgyvendinti, prižiūrėti, gerinti antikorupcines priemones. Vadybos sistema aktuali tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui.

ISO 22000 Maisto saugos vadybos sistemos

 • Maisto saugos vadybos sistema gali būti sertifikuojama visose maisto saugos užtikrinimo grandinėje esančiose organizacijose, pradedant nuo sanitarinių medžiagų ar pakavimo medžiagų, kurios liečiasi su maistu, tiekėjų ir baigiant maisto produktų, pašarų gamintojais, ūkininkais. Net mažiausias vartotojo nusiskundimas maisto produkto saugos ar kokybės atžvilgiu kuria neigiamą organizacijos reputaciją visuomenėje, todėl labai svarbu kiekviename produkto gamybos etape identifikuoti produkto saugos valdymo taškus bei taikyti kontrolės metodus, siekiant įsitikinti, kad kiekviename produkto gamybos etape yra įgyvendintos visos produkto saugos ir kokybės užtikrinimo priemonės.

EN 15593 Pakuotės. Higienos vadyba gaminant maisto gaminių pakuotes

 • Užtikrinti pakuočių, kurios liečiasi su maistu, saugumą yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir užtikrinti maisto gaminių saugą, nes nesaugi pakuotė gali būti ligų sukėlėjų pernešėja. Ryšys tarp narių maisto pakavimo grandinėje yra esminis dalykas siekiant užtikrinti, kad visi su pakavimo higiena susiję pavojai bus nustatyti ir tinkamai valdomi. Pakavimo higiena yra bendra atsakomybė, kurią visų pirma užtikrina visų, dalyvaujančių pakavimo grandinėje, suderintos pastangos.

Kiti

 • UAB „Sistemų registras“ gali sertifikuoti ir kitas vadybos sistemas pagal vadybos sistemų arba geros gamybos praktikos standartus, pvz. ISO 28001, ISO 22716 ir kt.

Vadybos sistemos / ISO standartai