UAB „Sistemų registras“ įsipareigoja laikyti konfidencialia bet kokią informaciją, gautą vertinant kliento vadybos sistemos atitiktį sertifikavimo reikalavimams, išskyrus tą kurią klientas yra paskelbęs viešai. Informacija, gauta vertinant kliento atitiktį sertifikavimo reikalavimams gali būti naudojama tik sertifkavimo paslaugų vykdymo tikslais.

Kai iš UAB „Sistemų registras“ pagal įstatymus reikalaujama atskleisti konfidencialią informaciją trečiajai šaliai, klientas bus iš anksto informuojamas apie pateikiamą informaciją, išskyrus įstatymų reikalaujamus atvejus. Informacija, gauta apie klientą ne iš kliento, bet iš kitų šaltinių (pvz. skundo atveju) yra laikoma konfidencialia.

Konfidencialumo įsipareigojimas galioja sertifikavimo proceso metu ir jam pasibaigus esamų ir buvusių klientų atžvilgiu, įskaitant tuos, kuriems paslaugas buvo atsisakyta suteikti.

Konfidencialumo užtikrinimo principai

  • UAB „Sistemų registras“ įsipareigoja imtis visų reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų išvengta neteisėto konfidencialios informacijos panaudojimo ir atskleidimo;

  • Prieiga prie konfidencialios informacijos yra suteikiama, jeigu darbuotojui ją būtina žinoti atliekant tiesiogines pareigas;

  • Sprendimas atskleisti informaciją trečiajai šaliai yra pagrįstas ir įformintas dokumentu.

Direktorė Virgilija Stadalienė

2023-01-02

Konfidencialumo politika