Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos kartu su Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių susitarimų paskirtu tarptautiniu ekspertu 2017-02-22 atliko akreditavimo proceso stebėjimą akredituotoje įstaigoje UAB „Sistemų registras“. Nacionalinis akreditacijos biuras išreiškė padėką UAB „Sistemų registras“ vadovams ir darbuotojams už sklandų pasirengimą įvykusiam vertinimui, efektyvų veiklos organizavimą, konstruktyvų ir atvirą bendravimą, pademonstruotas žinias bei praktinius įgūdžius.

Savo patirtį skaičiuojame nuo 2012 m. rugpjūčio 6 d.  Esame novatoriški ir kūrybingi, nuolat tobulėjame, siekiame tikslo ir esame atviri naujiems iššūkiams.

Pagrindinė veikla – vadybos sistemų sertifikavimas pagal tarptautinius ISO ir kitus standartus tokius, kaip:

 • ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos
 • ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos
 • ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos
 • ISO 27001 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos
 • ISO 20000 Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas. Informacijos saugumo valdymo sistemos
 • ISO 50001 Energijos naudojimo vadybos sistemos
 • ISO 17100 Vertimo paslaugos
 • ISO 37001 Antikorupcinės vadybos sistemos
 • ISO 22000 Maisto saugos vadybos sistemos
 • EN 15593 Pakuotės. Higienos vadyba gaminant maisto gaminių pakuotes
 • Kiti vadybos sistemų standartai

Esame akredituoti Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos, kuris 2015 m. birželio mėn. 10 d. išdavė UAB „Sistemų registras“ akreditavimo pažymėjimą liudijantį, kad UAB „Sistemų registras“ atitinka LST EN ISO / IEC 17021 – 1 reikalavimus ir akredituota sertifikuoti pažymėjime nurodytas vadybos sistemas. Vadybos sistemų sertifikavimo akreditavimo pažymėjimas.

UAB „Sistemų registras” vadybos sistemų sertifikavimo paslaugos grįstos nešališkumo, konfidencialumo, teisingumo ir objektyvumo principais. Vadybos sistemų sertifikavimą organizuojame vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17021 – 1  reikalavimais bei kitais norminiais dokumentais, taikomais vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Sertifikavimo paslaugas teikiame įmonėms, įstaigoms, organizacijoms iš įvairių veiklos sektorių, pavyzdžiui: statybos, apdirbamosios gamybos, prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, informacijos ir ryšių, švietimo, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, transporto, vertimo paslaugų, medicinos, projektavimo, administracinės ir aptarnavimo bei kitų.

Kitos mūsų paslaugos:

 • Rengiame paraiškas ES paramai gauti.
 • Organizuojame ir vykdome mokymus temomis: vidaus auditas, kokybės vadyba, procesų valdymas, inovatyvios valdymo sistemos, personalo ir dokumentų valdymas, darbo teisė, anglų kalbos mokymai ir kt.
 • Konsultuojame dėl CE ženklo gavimo įrenginiams/ produktams.
 • Konsultuojame dėl įrenginių/ produktų atitikties vertinimo: analizuojame įrenginio/ produkto dokumentaciją, ES reglamentus bei LR teisės aktus, identifikuojame įrenginiui/ produktui taikomus atitikties vertinimo reikalavimus, sisteminame reikalingus dokumentus įrenginio/ produkto atitikčiai įrodyti, bei teikiame rekomendacijas.
 • Vykdome ir kitą veiklą, kuri neprieštarauja norminių dokumentų, taikomų vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, reikalavimams.

UAB „Sistemų registras” darbuotojai – savo srities specialistai, turintys patirtį, nuolatos keliantys savo kvalifikaciją, dalyvaujantys konferencijose, mokymuose, apskritųjų stalų diskusijose.