Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos kartu su Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių susitarimų paskirtu tarptautiniu ekspertu 2017-02-22 atliko akreditavimo proceso stebėjimą akredituotoje įstaigoje UAB „Sistemų registras“. Nacionalinis akreditacijos biuras išreiškė padėką UAB „Sistemų registras“ vadovams ir darbuotojams už sklandų pasirengimą įvykusiam vertinimui, efektyvų veiklos organizavimą, konstruktyvų ir atvirą bendravimą, pademonstruotas žinias bei praktinius įgūdžius.

Savo patirtį skaičiuojame nuo 2012 m. rugpjūčio 6 d.  Esame novatoriški ir kūrybingi, nuolat tobulėjame, siekiame tikslo ir esame atviri naujiems iššūkiams.

Pagrindinė veikla – vadybos sistemų sertifikavimas pagal tarptautinius ISO ir kitus standartus tokius, kaip:

 • ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos
 • ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos
 • OHSAS 18001 / ISO 45001 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos
 • ISO 27001 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos
 • ISO 20000 Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas. Informacijos saugumo valdymo sistemos
 • ISO 50001 Energijos naudojimo vadybos sistemos
 • ISO 17100 Vertimo paslaugos
 • ISO 37001 Antikorupcinės vadybos sistemos
 • ISO 22000 Maisto saugos vadybos sistemos
 • EN 15593 Pakuotės. Higienos vadyba gaminant maisto gaminių pakuotes

Kiti vadybos sistemų standartai

Esame akredituoti Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos, kuris 2015 m. birželio mėn. 10 d. išdavė UAB „Sistemų registras“ akreditavimo pažymėjimą liudijantį, kad UAB „Sistemų registras“ atitinka LST EN ISO / IEC 17021 – 1 reikalavimus ir akredituota sertifikuoti pažymėjime nurodytas vadybos sistemas. Vadybos sistemų sertifikavimo akreditavimo pažymėjimas.

UAB „Sistemų registras” vadybos sistemų sertifikavimo paslaugos grįstos nešališkumo, konfidencialumo, teisingumo ir objektyvumo principais. Vadybos sistemų sertifikavimą organizuojame vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17021 – 1  reikalavimais bei kitais norminiais dokumentais, taikomais vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Sertifikavimo paslaugas teikiame įmonėms, įstaigoms, organizacijoms iš įvairių veiklos sektorių, pavyzdžiui: statybos, apdirbamosios gamybos, prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, informacijos ir ryšių, švietimo, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, transporto, vertimo paslaugų, medicinos, projektavimo, administracinės ir aptarnavimo bei kitų.

Kitos mūsų paslaugos:

 • Rengiame paraiškas ES paramai gauti.
 • Vykdome asmens įgytų kompetencijų vertinimą.
 • Organizuojame ir vykdome mokymus temomis: vidaus auditas, kokybės vadyba, procesų valdymas, inovatyvios valdymo sistemos, personalo ir dokumentų valdymas, darbo teisė, anglų kalbos mokymai ir kt.
 • Konsultuojame dėl CE ženklo gavimo įrenginiams/ produktams.
 • Konsultuojame dėl įrenginių/ produktų atitikties vertinimo: analizuojame įrenginio/ produkto dokumentaciją, ES reglamentus bei LR teisės aktus, identifikuojame įrenginiui/ produktui taikomus atitikties vertinimo reikalavimus, sisteminame reikalingus dokumentus įrenginio/ produkto atitikčiai įrodyti, bei teikiame rekomendacijas.
 • Vykdome ir kitą veiklą, kuri neprieštarauja norminių dokumentų, taikomų vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, reikalavimams.

UAB „Sistemų registras” darbuotojai – savo srities specialistai, turintys patirtį, nuolatos keliantys savo kvalifikaciją, dalyvaujantys konferencijose, mokymuose, apskritųjų stalų diskusijose.

UAB „Sistemų registras“ su Europos socialinio fondo agentūra 2017 m. birželio 7 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0011 „ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“ sutartį.

Pareiškėjas kartu su 19 partnerių iki 2019 m. birželio 6 d. tobulins  įmonių darbuotojų kvalifikacijas, specializuotas žinias, dalykines kompetencijas ir užtikrins  nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą. Projektas dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto vykdymas pratęstas iki 2020 m. vasario 4 d.

Projekto pavadinimas – „Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Projekto kodas – Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03-0012

Projekto tikslas – parengti aukštesnės kompetencijos darbuotojus, mokant juos pagal konkrečiai darbo vietai parengtas neformaliąsias mokymo programas bei įvertinti jų kompetencijas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2019-08-07 — 2021-08-07

Projekto vertė: 413.751,71 eurai, iš kurių 248.246,89 eurai – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 165.504,82 eurai pareiškėjo lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 186

Projekto vykdytojas: UAB „Sistemų registras“

Projekto tikslinė grupė: Pareiškėjo ir Partnerių darbuotojai

Projekto veiklos: organizuoti Pareiškėjo ir Partnerių darbuotojams kompetencijos tobulinimo mokymus

Projekto aprašymas: įgyvendinus projektą, tikimasis, kad konkurencingi žmogiškieji ištekliai suteiks įmonėms galimybę atrasti naujas rinkas, padidinti teikiamų paslaugų ar gaminamų gaminių kokybę, padės išvengti klaidų, uždirbti įmonei didesnį pelną, didinti veiklos efektyvumą, konstruktyviau prisidėti prie sprendimų, užtikrins nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą bei jų profesinį mobilumą.