UAB „Sistemų registras“ 2015 m. gegužės 8 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-498, suteikta akreditacija ir teisė vertinti asmens įgytas kompetencijas. 2018 m . vasario 15 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-250, papildytas UAB „Sistemų registras“ kompetencijų (pagal kvalifikacijas), sąrašas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis.

Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikta teisė UAB „Sistemų registras“, sąrašas:

Mokymo programa, valstybinis kodas Suteikiama kvalifikacija Kompetencijų sąrašas
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti,

(valstybinis kodas 265104111)

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais
  1. Išmanyti transporto priemonių kinematinių grandinių charakteristikas.
  2. Išmanyti transporto priemonių valdymo sistemas, jų charakteristikas ir veikimą.
  3. Išmanyti ekonomiško (ekologiško) transporto priemonių vairavimo ypatumus.
  4. Mokėti tinkamai vertinti avarines situacijas.
  5. Žinoti rizikas, kurias kelia eismas, vairuotojo darbo sąlygos.
  6. Išmanyti su kelių transportu susijusių socialinių ir krovinių vežimo teisės aktų reikalavimus.
  7. Gebėti organizuoti transporto priemonės pakrovimą ir krovinių tvirtinimą.
  8. Gebėti saugiai, racionaliai ir ekonomiškai vežti krovinius C1, C, C1E ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis.
Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

(valstybinis kodas T32071502)

Suvirintojas 1.Atlikti darbus laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

2. Paruošti suvirintojo darbo vietą, pagal darbo brėžinius bei suvirinimo technologiją surinkti detales.

3. Suvirinti plieno lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.

4. Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių rankinio lankinio suvirinimo darbus lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas.

5. Suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.

6. Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių lankinio suvirinimo darbus lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas.

7. Suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.

8. Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių lankinio suvirinimo darbus nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas.

9. Atlikti metalų pjaustymą deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu.

10. Atlikti metalų pjaustymą plazminiu pjovimo būdu.

11. Atlikti terminį pjovimą, naudojant metalo paruošimo brėžinius.

Bokštinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

(valstybinis kodas T32104102)

Bokštinio krano operatorius 1. Taikyti teisės aktų reikalavimus organizuojant saugų darbą kėlimo kranais.

2. Organizuoti saugų krovinių kabinimą ir perkėlimą.

3. Valdyti bokštinį kraną.

4. Vykdyti pakrovimo, iškrovimo ir statybos montavimo darbus bokštiniu kranu.

Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

(valstybinis kodas T32104106)

Savaeigio strėlinio krano operatorius 1. Taikyti teisės aktų reikalavimus organizuojant saugų darbą kėlimo kranais.2. Organizuoti saugų krovinių kabinimą ir perkėlimą.

3. Valdyti automobilinį strėlinį kraną su hidrauline ir elektrine pavara.

4. Vykdyti pakrovimo, iškrovimo ir montavimo darbus automobiliniu strėliniu kranu.

Tiltinio tipo krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

(valstybinis kodas T32104104)

Tiltinio tipo krano operatorius 1. Taikyti teisės aktų reikalavimus organizuojant saugų darbą kėlimo kranais.

2. Organizuoti saugų krovinių kabinimą ir perkėlimą.

3. Valdyti tiltinio tipo kraną.

4. Pakrauti ir iškrauti krovinius tiltinio tipo kranu.

Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

(valstybinis kodas T32104110)

Sandėlio operatorius 1. Paruošti sandėlio operatoriaus darbo vietą.

2. Taikyti maisto ir ne maisto prekių, žaliavų ir produkcijos laikymo sąlygų, pakavimo ir ženklinimo normas.

3. Imtis tinkamų veiksmų gedimų, avarijų ir nelaimingų atsitikimų atveju.

4. Dirbti sandėlyje, naudojant sandėlio įrangą.

5. Dirbti, naudojant informacines technologijas, automatizuotas ir kompiuterizuotas sandėlio sistemas ir įrenginius.

6. Saugiai pernešti, perkelti, pervežti krovinius.

7. Pakuoti krovinius ir prekes.

8. Parengti transporto priemonę krovos darbams ir prižiūrėti krovos įrenginius.

9. Prijungti, prikabinti, pritvirtinti krovos įrenginį prie talpos ar transporto priemonės.

10. Saugiai krauti, pernešti, perkelti, pervežti, rūšiuoti krovinį, naudojant krovos įrangą.

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

 (valstybinis kodas T43041101)

Apskaitininkas-kasininkas 1. Formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus;

2. Dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje;

3. Dokumentuoti ir registruoti apskaitoje kasos ir banko operacijas;

4. Formuoti ir apskaityti atsargų apskaitos duomenis;

5. Formuoti ir apskaityti pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis;

6. Formuoti ir apskaityti mokėtinų ir gautinų sumų duomenis;

7. Formuoti ir apskaityti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos duomenis;

8. Parengti finansines ataskaitas.

Medkirčio modulinė profesinio mokymo programa 

(valstybinis kodas T32082101)

Medkirtys 1. Paruošti motorinį pjūklą darbui.

2. Paruošti krūmapjovę darbui.

3. Paruošti kirstinus miškų plotus medžiams kirsti.

4. Kirsti įvairaus storio ir sudėtingumo (pavojingumo) medžius, genėti šakas, pjaustyti stiebus į sortimentus motoriniu pjūklu ir krūmapjove.

5. Tvarkyti kirtavietę.

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

(valstybinis kodas T32104111)

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius 1. Valdyti mobiliąsias kėlimo platformas.

2. Kilnoti žmones ir būtinus krovinius, vykdant statybos, remonto, montavimo ir kitus darbus mobiliosiomis platformomis.

3. Valdyti kabamuosius ir pastatomuosius platforminius įrenginius.

4. Kilnoti žmones ir būtinus krovinius, vykdant statybos, remonto, montavimo ir kitus darbus kabamaisiais ir pastatomaisiais platforminiais įrenginiais.

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

(valstybinis kodas T43071304)

Elektrikas 1. Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus;

2. Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir apsaugos signalizacijos) įrenginius;

3. Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius;

4. Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją;

5. Montuoti ir eksploatuoti prijungimo linijų (atvadų, įvadinių apskaitos spintų) ir elektros energijos apskaitos įrenginius;

6. Įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4–35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110–400 kV įtampos elektros įrenginius;

Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymo programa

(valstybinis kodas  262071309)

Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas 1.       Saugiai eksploatuoti laikantis technologinio režimo normų garo ir vandens šildymo iki 50Gkal/h našumo katilus.

2.       Žinoti kieto, skysto ir dujinio kuro savybes, rūšis, kuro degimo procesą.

3.       Paruošti kietą kurą kūrenimui.

4.       Skaityti aptarnaujamų garo ir vandens šildymo katilų technologines schemas.

5.       Žinoti garo ir vandens vamzdynų konstrukciją.

6.       Stebėti ir reguliuoti lygį, slėgį, temperatūrą katile.

7.       Paruošti katilus paleidimui, paleisti ir sustabdyti.

8.       Įjunti, išjungti ir prižiūrėti katilo pagalbinius įrenginius jų darbo metu.

9.       Ruošti katilą vidaus apžiūrai, hidrauliniam bandymui ir juos atlikti.

10.    Palaikyti racionalų kuro degimą ir reguliuoti degimo intensyvumą.

11.    Šalinti šlaką bei pelenus.

12.    Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam.